Nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi asumarea răspunderii reprezintă principiile care stau la baza, atât a atribuirii contractelor de achiziţie publică, cât şi al oricărui parteneriat între sectorul privat şi cel public, cu impact direct în economie, menit să contribuie la dezvoltarea capitalului autohton.

Având în vedere aceste aspecte, raportate la realitatea economică actuală, Camera de Comerţ şi Industrie a României, în parteneriat cu INACO – Iniţiativa pentru competitivitate, au organizat, miercuri, 14 iunie 2017, începand cu ora 10:00, la CCIR Business Center, sala Aurel Ghibuţiu, conferinţa cu tema „Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile româneşti?”.

Conferinţa şi-a propus să faciliteze dialogul deschis şi interactiv, între oamenii de afaceri și autorităţile publice, prin dezbaterea unor aspecte referitoare la:

 • noutățile cu privire la cadrul legislativ al achizițiilor publice;
 • modalităţile de simplificare a legislației în scopul facilitării accesului la procedurile de achiziţii publice;
 • eliminarea clauzelor excesive care deformează concurența sau a altor forme deficitare de organizare a achizițiilor publice;
 • asigurarea corectitudinii, competiției, transparenței și responsabilităţii pentru elaborarea caietelor de sarcini.

La eveniment au participat reprezentanţi de prim rang ai Parlamentului și Guvernului României, ai autorităţilor de reglementare și de control, ai companiilor, ai organizațiilor reprezentative ale mediului de afaceri, ai instituţiilor financiare, alături de consultanți şi specialişti, oameni de afaceri și mass-media.

Concluzia majoritară rezultantă a dezbaterilor a vizat necesitatea simplificării cadrului legislativ privind achiziţiile publice şi eliminării criteriilor stricte de calificare din caietele de sarcini, ca măsură pentru stimularea capitalului autohton.

Sistemul național al achizițiilor publice trebuie să se consolideze, prin aplicarea legislației adoptate în 2016 și prin corectarea acelor prevederi din legislație care nu corespund directivelor europene în vigoare. Totodată, achizițiile publice din România trebuie făcute în concordanță cu realitățile cu care se confruntă comunitatea de afaceri din România, care are nevoie să aibă acces la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Dezbaterea, organizată de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Inițiativa pentru Competitivitate (INACO), a reunit reprezentanți ai comunității de afaceri, specialiști din mediul academic și reprezentanți ai Guvernului României, ai Parlamentului României, ai autorităților publice centrale, ai instituțiilor financiare și ai mass-media.
1

Opiniile exprimate de participanții la conferința CCIR indică nevoia ca sistemul național al achizițiilor publice să fie unul transparent, predictibil, coerent și armonizat cu reglementările europene, ținând cont, în același timp, de specificul național al mediului de afaceri din țara noastră.
22

Achiziţiile publice reprezintă barometrul de încredere al economiei pentru mediul public iar cadrul în care se desfăşoară trebuie să fie unul intuitiv, predictibil, armonizat şi coerent. “

„Oamenii de afaceri au nevoie de transparenţă şi de şansă. Este nevoie de un inventar asupra potenţialului mediului de afaceri pentru a ne asigura că nu este descalificat.”

„Achiziţia publică este o instituţie de drept european care nu se regăseşte în codul civil. ”

„La nivel naţional, autorităţile au ca obiectiv simplificarea legislaţiei în urma unui dialog ex-ante cu reprezentanţii Comisiei Europene.”

„În prezent, supravieţuirea companiilor româneşti vine mai ales prin achiziţiile din afara ţării. Preţul din România reprezintă 57-60% din preţul oferit de companiile străine.
p2

Mihai Daraban, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR)

Problema achizițiilor publice este una cu relevanță pentru mediul de afaceri din România. În studiul elaborat anual de CCIR, Percepția mediului de afaceri asupra economiei 2017, oamenii de afaceri au reclamat situația actuală în ceea ce privește achizițiile publice.

Astfel, 29% dintre oamenii de afaceri au indicat faptul că indicatorii prevăzuți în caietele de sarcini aferente procedurilor de achiziție publică sunt greu de îndeplinit, iar 43% dintre oamenii de afaceri consideră că, în general, caietele de sarcini sunt formulate în vederea acordării de avantaje anumitor companii.

Caietele de sarcini sunt elaborate de autoritățile publice fără a ține cont de realitățile capitatului autohton, existând, în trecut, situații în care autoritățile publice au introdus nevoia de materiale care nu sunt produse deloc în România. Caietul de sarcini reprezintă un indicator prin care se pot crea avantaje sau dezavantaje, iar criteriile actuale sunt prea stricte.

Legislația actuală este foarte stufoasă, însumând 676 de articole în pachetul legislativ privind achizițiile publice (legile 98, 99, 100 și 101 din 2016) și 344 de articole în normele metodologice, un total de 1020 de articole.

Oamenii de afaceri din România au nevoie de transparență și de șansă. În acest sens, Camera de Comerț și Industrie a României urmărește să aibă un inventar asupra potențialului mediului de afaceri din țara noastră, pentru a ne asigura că nu descalificăm tocmai capitalul autohton din procedurile de achiziții publice.

 

Andreea Paul, Președintele Inițiativei pentru Competitivitate (INACO)

Achizițiile publice reprezintă o piață absolut esențială pentru mediul de afaceri din orice țară, anual cheltuindu-se fonduri consistente pe nevoile sectoarelor publice. În România, cheltuielile cu achizițiile publice reprezintă peste 7% din Produsul Intern Brut (PIB), în vreme ce media din Uniunea Europeană este dublă, cu 14% din PIB cheltuiți pe achiziții publice.

La nivelul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), unde sunt afiliate toate țările din lume cu putere economică, nivelul cheltuielilor guvernamentale pentru achiziții publice se ridică, în fiecare an, la peste 27% din Produsul Intern Brut.
6

Alexandru Petrescu, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat salută inițiativele care urmăresc să consolideze mediul de afaceri din România. Achizițiile publice reprezintă un real barometru de încredere al economiei naționale în mediul public, fiind nevoie de un cadru normativ intuitiv, predictibil, coerent și armonizat.

În acest sens, Ministerul a aprobat înființarea Centrului de Studii Comparative pentru Competitivitate, care se va constitui drept o platformă de consultare a mediului privat și a celui academic. Centrul de Studii Comparative pentru Competitivitate va deveni un pol de expertiză pentru luarea tuturor deciziilor lucu impact asupra mediului de afaceri, contribuind astfel la politici mai clare și mai predictibile.

Ministerul a semnat, de asemenea, Memorandumul pentru înființarea Centrului de Productivitate, care se va constitui drept polul de referință pentru creșterea nivelului de productivitate în România, mai ales în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

 

Bogdan Pușcaș, Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

Suntem în punctul în care avem un amplu pachet legislativ pe care se bazează strategia națională pentru achizițiile publice, cele patru legi adoptate în 2016. Este nevoie de o simplificare a acestui pachet legislativ, iar Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a transmis o serie de propuneri către Comisia Europeană pentru un dialog ex-ante privind modificarea legislativă printr-o ordonanță de Guvern.

În acest context, ANAP urmărește:

 • includerea tuturor solicitărilor de clarificare într-un document unitar, pentru transparență și facilitare a accesului companiilor la informații;
 • reducerea experienței minime necesare la nivelul contractului subsecvent, nu la nivelul acordului-cadru, așa cum este în prezent;
 • introducerea de prevederi trasabile pentru caietele de sarcini pentru a putea cuantifica criteriile;
 • implementarea instrumentului on-line gov.ro, în vederea furnizării unei documentații transparente și unitare.

3

Aron Ioan Popa, Președintele Autorității de Audit, Curtea de Conturi a României

Domeniul achizițiilor publice este foarte relevant nu doar în ceea ce privește fondurile naționale, ci și cele europene – circa 40% din fondurile europene sunt cheltuite pe achiziții publice. Din acest motiv, există o nevoie consistentă ca rolul autorităților de management să fie consolidat.

De asemenea, avem nevoie de o legislație stabilă și predictibilă. Rolul pe care îl îndeplinește Autoritatea de Audit este unul foarte important, având în vedere faptul că verificările Autorității conduc la creșterea calității mediului concurențial pentru întregul domeniu al achizițiilor publice.

 

Grațiela Gheorge, Directorul Direcției Licitații și Petiții, Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței nu are competențe clare în domeniul achizițiilor publice, însă urmărește să contribuie la consolidarea acestui sector. Situația actuală este descrisă de îngrădirea accesului liber al firmelor, prin condiții mult prea exigente sau prin favorizarea unui anumit agent economic. În acest sens, Consiliul Concurenței lucrează la ghiduri privind licitațiile trucate, pentru a preveni astfel de fenomene.

 
1

Monica Amalia Rațiu, Conferențiar univ. dr., Departamentul de Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Nu există mecanisme solide pentru consultarea derulată de executiv în procesul de pregătire a legislației, iar mecanismele care au fost transpuse la nivelul țării noastre până în acest moment sunt greșite.

Domeniul achizițiilor publice reprezintă o instituție de drept european, care nu se regăsește în codul civil. Pentru acest domeniu, are o relevanță foarte ridicată jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Sunt necesare modificări în legislație, fiind stipulate, în acest moment, cazurile în care o companie poate fi scoasă din procedura de licitație doar pentru că este cercetată penal – este total neconcurențială o astfel de practică, o companie concurentă putând face cu ușurință un denunț care să inițieze cercetarea penală.

Există o supraunere de competențe între Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Curtea de Conturi a României, care ar trebui soluționată. În activitatea sa, Curtea de Conturi ar trebui să ceară puncte de vedere Agenției în ceea ce privește controalele pe care le desfășoară privind diverse proceduri de achiziție publică.

 

Eugen Orlando Teodorovici, Președintele Comisiei buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Senatul României

Ne confruntăm, în momentul de față, cu o problemă de legislație în ceea ce privește achizițiile publice – sunt foarte multe norme în cadrul legislativ din țara noastră. Trebuie să fie făcute norme coerente pentru legislația privind achizițiile publice, înțelegând importanța lor pentru mediul public și cel privat din România. Există, de asemenea, o problemă cu factorul uman, mai ales atunci când vorbim de elaborarea caietului de sarcini. Este nevoie să fim realiști și să asigurăm o aplicare corectă a legii atunci când sunt elaborate caietele de sarcini aferente procedurilor de achiziție publică.

În România, a funcționat foarte mult timp logica celui mai mic preț ca factor de referință în acordarea unui contract. Nu cred că trebuie ca această logică să primeze, este importantă, însă există mai multe aspecte relevante în procesele de achiziții publice.

 
4

Daniel Cătălin Zamfir, Președintele Comisiei buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Senatul României

La acest moment, achizițiile publice din România reprezintă un obstacol la nivel general. Societățile românești care au contracte cu statul au o problemă de imagine, însă modelul de dezvoltare din Uniunea Europeană include mari companii care au contracte cu autoritățile publice din statele lor. Este logică utilitatea de a face afaceri cu statul, care este cel mai mare contractor dintr-o economie. De asemenea, autoritățile publice din România sunt timorate, iar funcționarii publici preferă să nu mai semneze contracte, din cauza posibilelor repercusiuni penale. Mai mult, este nefiresc să apară controlul efectuat asupra unei autorități contractante la mai bine de trei ani de zile de la o procedură de achiziție, așa cum se întâmplă în prezent.

Asistăm, în prezent, la o stare de nesiguranță cauzată de sistemul actual al achizițiilor publice. Prin legislația clară privind achizițiile publice și prin respectul reciproc dintre mediul public și cel privat, se poate consolida accesul companiilor private la procedurile de achiziții publice.

 

Cristian Erbașu, Președintele  Federației Patronatelor Societăților din Construcții

În România nu funcționează legea dialogului social, care a instituit un blocaj psihologic la nivelul funcționarilor, în ceea ce privește abordarea pieței. Nu există, în acest moment, o consultare reală a mediului privat în procesul de redactare a legislației.

De asemenea, există prea multe prerogative asumate la nivel central, de autoritățile administrației publice. Este nevoie de mai multe delegări către mediul asociativ.
8

Marius Tudor, Secretarul General al Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile

Au existat foarte multe modificări legislative în domeniul achizițiilor publice, însă cadrul legislativ continuă să fie deficitar în acest sector. În acest context, legislația cu impact asupra acestui domeniu, cum ar fi OUG 40/2011, care transpune Directiva 2009/33/UE, nu se regăsește în caietele de sarcini. Această ordonanță instituie obligația de a ține cont de impactul energetic și de impactul de mediu atunci când sunt achiziționate vehicule de transport, ceea ce nu se întâmplă în prezent.

Mai mult, este neclară aplicarea legii 69/2016, privind achizițiile publice verzi.

 

Informații de background

Achizițiile publice reprezintă un aspect crucial pentru asigurarea unei bune guvernări din partea instituțiilor administrației publice centrale și locale. Standardele internaționale arată că un sistem bine pus la punct al achizițiilor publice poate și trebuie să joace un rol major în dezvoltarea unui sector public eficient, precum și în consolidarea comunității de afaceri și a încrederii pe care cetățenii o acordă instituțiilor.

chart

„Achizițiile publice reprezintă cea mai mare piață, atât în statele în curs de dezvoltare, cât și în economiile dezvoltate, generând cheltuieli de aproximativ o cincime din Produsul Intern Brut global. Având în vedere mărimea acestui sector, un sistem al achizițiilor publice transparent, corect și competitiv poate deschide oportunități de afaceri, stimula inovația și genera creștere economică.” Banca Mondială, 2017

 

Sistemul de achiziții publice trebuie să fie bazat pe principii fundamentale – transparență, tratament egal, competiție onestă, alături de un management procedural adecvat. Respectând principiile de transparență și de concurență, cheltuielile guvernamentale trebuie să fie optimizate, și asumate implicit prin achiziția bunurilor și serviciilor la cel mai bun preț, la cel mai adecvat nivel calitativ.

Armonizarea corespunzătoare a legislației achizițiilor publice presupune o serie de demersuri din partea autorităților publice, prin care procesele de atribuire a contractelor să țină cont de:

 • digitalizarea proceselor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • alinierea precondițiilor îndeplinite de agenții economici la nevoile autorităților publice și la realitățile comunității de afaceri din România;
 • dezvoltarea unui sistem transparent și corect de adresare a contestațiilor;
 • reglementarea unor perioade scurte pentru soluționarea contestațiilor;
 • asigurarea plăților către furnizorii privați într-o perioadă de timp utilă acestora.

9

Dezbaterea “Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile româneşti?” a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României şi INACO Iniţiativa pentru Competitivitate.

Agerpres.ro: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile românești?
Psnews.ro: CCIR, eveniment crucial pentru economia românească
Dcnews.ro: CCIR. Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile româneşti?
Agerpres.ro preluat de ziuanews.ro: Alexandru Petrescu a semnat un ordin pentru înființarea Centrului de studii comparative pentru competitivitate
Agerpres.ro, preluată de ziuanews.ro, bizlawyer.ro: Daraban, despre achizițiile publice: Indicatorii din caietul de sarcini, greu de realizat pentru 29% dintre firme
Ziuanews.ro: Alexandru Petrescu a semnat un ordin pentru inființarea Centrului de studii comparative pentru competitivitate
infolegal.ro: Ministerul pentru Mediul de Afaceri va înființa Centrul de studii comparative pentru competitivitate
Focus-energetic.ro: Indicatori greu de realizat pentru firme
Sfin.ro: CCIR aduce în atenția publicului conferința: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile româneşti?
Cugetliber.ro: Eveniment important la CCIR / Ce spune preşedintele Mihai Daraban despre achiziţiile publice Stiri -zilnic.ro: Legea ACHIZIŢIILOR PUBLICE exclude firmele româneşti din start. CAIETUL DE SARCINI este un autodenunţ, făcut după chipul şi asemănarea câştigătorului Jurnalul.ro: Ambasadorul Malaysiei: România are toate motivele de a intra pe pieţele din Asia de Sud-Est
Dcnews.ro, Ziuanews.ro, Diacaf.com: Mihai Daraban, semnal de alarmă: Caietul de sarcini, greu realizabil pentru cei care participă la achizițiile publice
Romania-actualita.ro: Caietele de sarcini sunt încă făcute “cu dedicaţie”
Adevarul.ro: Birocraţia, obstacol important în accesarea unei licitaţii publice de către companiile româneşti
Bookmarking.ro: Legea ACHIZIŢIILOR PUBLICE exclude firmele româneşti din start
Evz.ro: Legea ACHIZIŢIILOR PUBLICE exclude firmele româneşti din start
Inro.news: Birocraţia, obstacol important în accesarea unei licitaţii publice de către companiile româneşti
Stiri-zilnic.ro: Legea ACHIZIŢIILOR PUBLICE exclude firmele româneşti din start
Psnews.ro, preluat de ziuanews.ro: CCIR, preocupată de achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile româneşti?
Oranoua.ro: Alexandru Petrescu a semnat un ordin pentru înființarea Centrului de studii comparative pentru competitivitate
Infolegal.ro, baknews.ro, : Președintele CCIR: Indicatorii din caietul de sarcini privind achizițiile publice sunt greu de realizat pentru 29% dintre firme
Romanialibera.ro: Haos în legislația achizițiilor publice. Companiile românești se simt excluse de la licitații 
Stiripesurse.ro: INACO și CCIR: Cum să nu mai piardă statul banii prin achiziții publice?
Businesswoman.ro: Cum ar putea să nu se mai piardă banii statului prin achiziții publice
Adevarul.ro: Ministerul pentru Mediul de Afaceri înfiinţează un centru de studii comparative pentru competitivitate
Capital: Achiziții publice: Caietul de sarcini elimină din start firmele românești
Jurnalistii.ro: Teodorovici somează mediul de afaceri: „Câți au sesizat ANAP-ul «Domnule, nu se poate în halul ăsta!»?”
Adevarul.ro: Birocraţia, obstacol important în accesarea unei licitaţii publice de către companiile româneşti
Ziare.com: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile românești? / 13.06.2017
Stiripesurse.ro: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile românești? / 13.06.2017
Ziare-pe-net-.ro: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile românești? / 13.06.2017
Cugetliber.ro: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile românești? / 13.06.2017
Ziar.com: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile românești? / 13.06.2017
ConstantaPress: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile românești? / 13.06.2017
Index Constanța: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile românești? / 13.06.2017
TTOnline.ro: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile românești? / 13.06.2017
Agerpres: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile românești? / 8.06.2017
DC News: Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile românești? / 8.06.2017
DC News: CCIR. Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile româneşti? / 8.06.2017